Oldenburg Advokatfirma

Få gratis advokatbistand med retshjælpsforsikring og fri proces

Bliv klogere på, om du kan få økonomisk bistand enten ved retshjælpsforsikring eller fri proces til at føre din sag, uanset om du selv skal anlægge en retssag eller der er blevet anlagt en sag mod dig.

Det er ofte en dyr fornøjelse at være involveret i en retssag. Derudover kan risikoen for at komme til at betale modpartens sagsomkostninger, hvis man skulle tabe sagen, være endnu mere afskrækkende.

I Danmark har vi dog nogle muligheder for at få hjælp til at dække disse omkostninger. Det betyder, at man i disse tilfælde ikke selv skal betale hverken til sin egen eller til modpartens advokat, og der vil i så fald være tale om en form for gratis advokatbistand.

I dette indlæg vil vi gennemgå reglerne for retshjælpsforsikring, hvor forsikringen dækker omkostningerne, og fri proces, hvor staten dækker omkostningerne.

Fælles for disse er, at de kun dækker omkostningerne i forbindelse med retssager. Du kan derfor ikke få dækket dine udgifter i forbindelse med f.eks. køb og salg af bolig eller rådgivning om stiftelse eller ændring af virksomheder.

Retshjælpsforsikring

Har du en retshjælpsforsikring?

Hvis du har en retshjælpsforsikring, kan du ikke opnå fri proces, og det er derfor nødvendigt først at undersøge, om du har en forsikring, der dækker.

De fleste indboforsikringer indeholder også en retshjælpsforsikring, så det er ikke noget man kun har, hvis man har indgået en særskilt aftale med forsikringsselskabet.

Retshjælpsforsikringen kan imidlertid også være en del af andre forsikringer, herunder forsikringer af hus eller køretøjer, samt en evt. erhvervsforsikring.

Du kan finde ud af, om du har en retshjælpsforsikring ved at kigge i din forsikringspolice eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.

Hvilke sager er omfattet af en retshjælpsforsikring?

Det vil fremgå af betingelserne i forsikringspolicen, hvilken type sager, der er omfattet.

Som udgangspunkt dækker retshjælpsforsikringen udgifterne i enhver retssag, du enten ønsker at anlægge mod en anden eller som en anden har anlagt mod dig.

Dog dækker forsikringen ikke straffesager, skilsmissesager, arvesager eller skattesager.

Som udgangspunkt dækker retshjælpsforsikringen heller ikke i inkassosager mod dig, medmindre er berettiget tvivl om kravets eksistens.

Derudover dækker forsikringen kun i private injuriesager, hvis du får fuldt ud medhold i dine påstande under sagen.

Endvidere dækker retshjælpsforsikringen kun, når der er opstået en tvist og hvis der er rimelig grund til at føre sagen. Du skal altså som udgangspunkt have forsøgt at løse konflikten udenretligt, inden forsikringen vil dække en retssag.

Hvis tvisten kan behandles af et klagenævn eller en offentlig myndighed, skal denne mulighed være anvendt først. Og der ydes ikke retshjælp til denne behandling.

Hvilke omkostninger dækker en retshjælpsforsikring?

Hvis forsikringen accepterer at dække omkostningerne i forbundet med en retssag, dækker de samtlige omkostninger. Det vil sige både udgifterne til egen advokat og modpartens advokat (hvis sagen tabes) samt udgifter til retsafgift, syn og skøn mv.

Dog kun for så vidt omkostningerne ikke overstiger forsikringsdækningens maksimum. Hvis de samlede omkostninger overstiger dette maksimum, skal du selv betale omkostningerne herudover.

De fleste private retshjælpsforsikringer har et dækningsmaksimum på ca. 150.000 kr. pr. sag.

Medmindre andet fremgår af betingelserne, gælder dette maksimum både sagens behandling i byretten samt eventuel anke til landsretten.

Du skal do som udgangspunkt selv betale for selvrisikoen, hvis du gør brug af din retshjælpsforsikring. Hvis du opfylder betingelserne for at få fri proces, kan du dog blive fritaget fra at betale selvrisikoen.

Hvordan ansøger man om retshjælpsdækning?

Det er ved de fleste forsikringsselskaber en betingelse, at det er en advokat, der søger om retshjælpsdækning.

Du kan dog godt kontakte dit forsikringsselskab på forhånd for at høre om mulighederne for at få dækket din sag, men du kan først få et endeligt tilsagn om retshjælpsdækning, når din advokat har sendt en ansøgning til dit forsikringsselskab.

Hvis du har en sag, som du mener kan dækkes af din retshjælpsforsikring, skal du derfor kontakte en advokat, som herefter vil vurdere sagen og tage sig af kontakten til forsikringen.

Ansøgningen foregår typisk ved brug af et særligt ansøgningsskema der fremsendes til forsikringsselskabet sammen med oplysninger om sagen samt din forsikringspolice.

Sagsbehandlingstiden afhænger af det konkrete forsikringsselskab, men som regel kan du få svar på, om sagen kan dækkes inden for ca. 2-4 uger.

Fri proces

Hvem kan få fri proces?

Hvis du har begrænsede økonomiske midler, kan du opnå fri proces. Ved fri proces betaler staten dine omkostninger til egen advokat, samt eventuelt til modpartens advokat.

Inden du ansøger om at få fri proces, skal du undersøge om du har en retshjælpsforsikring, der dækker. Du kan nemlig ikke få fri proces, hvis sagen kan dækkes af forsikringen. Heller ikke selvom du opfylder betingelserne i øvrigt.

De økonomiske betingelser for at opnå fri proces vurderes på baggrund af husstandens samlede indkomst. I 2022 må en enlig ansøger have en årlig indtægt på maksimalt 348.000 kr. Hvis du bor sammen med din kæreste eller ægtefælle må jeres samlede årlige indtægt maksimalt være 442.000 kr.

Har du hjemmeboende børn under 18 år, forhøjes beløbene med 60.000 kr. for hvert barn.

Vurderingen foretages på baggrund af indtægten i det forrige hele kalenderår. Hvis du ansøger om fri proces i 2022, skal du altså indsende din årsopgørelse for 2020 som dokumentation.

Hvilke sager kan føres med fri proces?

Det er som udgangspunkt kun civile retssager, der kan bevilges fri proces til.

Sager, der enten behandles – eller kan behandles – ved en administrativ myndighed eller et privat klagenævn, er derfor ikke omfattet af reglerne om fri proces.

Det betyder at der ikke kan opnås fri proces til sager, der behandles ved bl.a. huslejenævnet, Familieretshuset eller Ankestyrelsen.

Straffesager kan heller ikke behandles efter reglerne om fri proces.

Der kan opnås fri proces både til sager, der behandles i byretten og i landsretten. Hvis man har fået bevilget fri proces til en byretssag, som man har fået fuldt ud medhold i, vil man automatisk også have fri proces til behandling af landsretssagen.

Har man derimod ikke fået fuldt ud medhold i byretten, skal der ansøges om fri proces på ny for landsretssagen.

Derudover er det en betingelse for at opnå fri proces, at der er rimelig grund til at føre sagen. Det er altså ikke bare enhver sag, der kan føres med fri proces. Der skal være en rimelig grund til at føre sagen.

Hvad der skal forstås med rimelig grund, er der tale om en konkret vurdering af den enkelte sag. Der tages ved denne vurdering hensyn til sagens betydning for ansøgeren samt udsigterne til at ansøgeren vil få medhold i sagen.

Hvordan ansøger man om fri proces?

Du søger om fri proces hos Civilstyrelsen.

På deres hjemmeside findes en digital selvbetjeningsløsning, som du skal bruge, når du søger. Heri vil du blive bedt om samtlige relevante oplysninger til brug for behandlingen af din ansøgning.

Til brug for ansøgningen skal du have forberedt følgende:

  • Årsopgørelse for dig selv og din eventuelle samlever
  • Oplysninger om, hvorvidt du har en retshjælpsforsikring
  • Oplysninger om din modparts navn og adresse
  • Oplysninger om sagsfremstilling, anbringender og påstande du vil gøre gældende i sagen
  • Oplysninger om din modparts stillingtagen i sagen
  • Eventuelle relevante bilag til brug for sagen

I særlige tilfælde kan Civilstyrelsen give dispensation for benyttelse af selvbetjeningen. Dette skal du dog afklare med Civilstyrelsen inden du ansøger.

Hvis du er repræsenteret af en advokat, kan du få din advokat til at indlevere ansøgningen på dine vegne.

Det er vigtigt, at man ansøger i så god tid som muligt, da der er flere måneders sagsbehandlingstid hos Civilstyrelsen. Er din sag af hastende karakter, kan du dog anmode om, at sagen hastebehandles.

Hvis du vil vide mere om, hvorvidt du kan få din sag dækket af enten retshjælpsforsikring eller fri proces, kan du kontakte os her.

Spørg en advokat med speciale i retssager

O

Få en gratis vurdering

Det er nemt.

Bare fortæl os om din udfordring.

Så gør vi det beskidte arbejde.