Oldenburg Advokatfirma

Ny lov om loft over huslejestigninger

Folketinget har i september 2022 vedtaget en ny lov om et loft over huslejestigninger. Loftet kommer til at gælde de kommende 2 år.

Det seneste års prisstigninger i samfundet, har medført tilsvarende stigninger i nettoprisindekset. Det har betydet, at lejere kunne se frem til en huslejestigning på op til 10 %.

Med den nye lov om et loft over huslejestigninger, har folketinget dog kunnet lade en lang række lejere ånde lettet op. Derimod er en lang række udlejere blevet efterladt med bekymrende panderynker.

Hvad betyder huslejeloftet?

Ifølge denne nye lov kan en stigning af huslejen med henvisning til en stigning i nettoprisindekset maksimalt nå op på 4 %.

Ændringen vil gælde for både eksisterende og fremtidige lejeaftaler.

Loven omfatter samtlige private lejemål, hvis husleje reguleres årligt som følge af stigninger i nettoprisindekset.

Lovændringen vil omfatte huslejestigninger, som både er meddelt før eller efter lovens ikrafttræden, og huslejestigninger, der er gennemført inden for 3 måneder fra lovens ikrafttræden.

Der er dog ikke tale om et loft for fastsættelsen af huslejen i forbindelse med aftalens indgåelse, der fortsat følger lejelovens almindelige regler om bl.a. fri eller omkostningsbestemt lejefastsættelse.

Hvis udlejer kan kræve huslejen forhøjet på et andet grundlag end med henvisning til nettoprisindekset, bevares denne mulighed fortsat.

Læs mere om lejelovens regler om husleje.

Udlejers ”sikkerhedsventil”

Der er dog blevet indsat en undtagelsesbestemmelse – en ”sikkerhedsventil” – der giver udlejer en snæver adgang til at varsle huslejestigninger på mere end 4 %.

Det gælder i tilfælde, hvor ejendommens driftsudgifter er steget så meget, at en huslejestigning på kun 4 % ikke kan dække ejendommens omkostninger.

For at anvende undtagelsesbestemmelsen, skal udlejer kunne dokumentere, at lejen, inklusive lejestigningen på 4 %, ikke kan dække stigningen i ejendommens driftsudgifter sammenlignet med driftsudgifterne året før.

Huslejestigningen kan dog aldrig overstige den samlede stigning i nettoprisindekset.

For at hindre misbrug af denne undtagelsesbestemmelse, er det vedtaget, at udlejer skal sende en opgørelse over ejendommens samlede udgifter til lejer for at dokumentere huslejestigningens nødvendighed.

Lejer kan gøre indsigelse

Som lejer kan man gøre indsigelse mod lejestigningen, hvis denne overstiger 4 %.

Udlejer har herefter pligt til at indbringe sagen for huslejenævnet, hvis udlejer ønsker at fastholde stigningen.

Huslejenævnet er pålagt at afgøre sagen inden for 3 måneder. Den hurtige sagsbehandling skyldes, at eventuelle huslejestigninger over 4 % først kan effektueres, når huslejenævnet har afgjort sagen.

Hvis sagen indbringes for huslejenævnet, er det udlejer, der har bevisbyrden for, at huslejen skal kunne stige med mere end 4 %.

Sådan anvendes nettoprisindekset

Hvis du er i tvivl om, hvordan man anvender nettoprisindekset og hvordan huslejestigningen beregnes, kan du anvende nedenstående formler.

Nettoprisindekset opdateres månedligt og offentliggøres hos Danmarks Statistik. Det opdaterede nettoprisindeks kan findes her.

For at beregne en huslejestigning ved brug af nettoprisindekset, skal den nuværende husleje divideres med nettoprisindeksets værdi fra det forrige år og herefter ganges med nettoprisindeksets værdi for det seneste år.

Beregningen vil se således ud:

Nuværende husleje / Gammelt nettoprisindeks X Nyt nettoprisindeks = Ny husleje.

Hvis du betaler 10.000 kr. i husleje pr. måned, og det fremgår af din lejekontrakt, at huslejestigninger beregnes juli året før til juli måned efter, vil beregningen pr. 1. januar 2023 se sådan ud:

10.000 kr. / 105,8 X 115,1 = 10.879,02 kr.

For at beregne den procentvise stigning, anvendes følgende formel:

(10.879,02 / 10.000 – 1) * 100 = 8,79 %.

Da der i ovenstående eksempel er tale om en stigning på 8,79 % – og dermed mere end 4 % – kan ændringen ikke gennemføres.

Med en husleje på 10.000 kr. pr. måned, kan huslejen altså højst stige til 10.400 kr., svarende til en stigning på 4 %.

Hvis du har et spørgsmål til den nye lov om loft over huslejestigninger, eller til lejeret generelt, er du velkommen til at kontakte os her.

Spørg en advokat med speciale i lejeret

O

Få en gratis vurdering