Oldenburg Advokatfirma

Husleje

Betaling af husleje er en forudsætning for en lejeaftale, men er samtidig et af de forhold, der skaber flest problemer.

Her på siden vil vi give et overblik over, hvilke regler der gælder for opkrævning og betaling af husleje.

Læs om de forskellige udfordringer her på siden, eller kontakt os for at få en gratis vurdering.

Hvor og hvornår skal huslejen betales?

Det vil som oftest fremgå af lejekontrakten hvor og hvornår huslejen skal betales.

Udlejer har pligt til at angive et betalingssted her i Danmark i form af en konto i et pengeinstitut, hvor lejeren kan betale sin husleje.

Betalingstidspunktet vil ofte være den 1. i måneden, men kan sagtens være en hvilken som helst anden dato i løbet af måneden, ligesom det kan aftales, at huslejen skal betales kvartalsvis.

Hvis betalingsdagen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, udskydes betalingsdagen dog til den efterfølgende hverdag. Udlejer kan således ikke kræve, at lejer betaler sin husleje i weekenden.

Hvor meget kan der kræves i husleje?

Lejeloven indeholder forskellige regler for hvor meget, der kan opkræves i husleje alt afhængigt af, hvilken type lejemål, der er tale om.

Kort sagt kan lejen fastsættes efter følgende metoder:

  • Fri lejefastsættelse
  • Det lejedes værdi
  • Omkostningsbestemt leje
     

Fri lejefastsættelse – også kaldet markedsleje – omfatter at udlejer frit kan fastsættehuslejen efter eget ønske. Denne form for lejefastsættelse finder som udgangspunkt anvendelse i nyopførte ejendomme.

Med nyopførte ejendommen menes både ejendomme, der er opført efter den 31. december 1991 eller lejligheder, der indtil denne dato ikke har været registreret til bolig.

Finder reglerne om det lejedes værdi anvendelse, kan huslejen højst fastsættes tilden leje, der betales for tilsvarende lejemål i området.

Reglerne om det lejedes værdi finder som udgangspunkt anvendelse i de uregulerede kommuner.

I de regulerede kommuner – hvilket er de fleste af landets kommuner – gælder derimod reglerne om omkostningsbestemt leje.

Omkostningsbestemt leje indebærer, at huslejen skal fastsættes på baggrund af de rimelige udgifter til drift og vedligeholdelse, samt tillæg for forbedringer og fortjeneste.

Spørg en advokat med speciale i lejeret

Kontakt os i dag og få en gratis vurdering af din sag.

O

Hvordan kan man få huslejen sat ned?

Hvis den husleje udlejer opkræver er højere end den tilladte, kan lejer kræve, at huslejen sættes ned.

Det første man som lejer skal gøre er at undersøge, om man betaler for meget. Man kan f.eks. spørge naboerne eller tidligere lejere, hvad de har betalt i husleje.

Derefter skal man klage til udlejer over huslejen.

Hvis udlejer ikke reagerer eller nægter at sætte huslejen ned, kan lejer indbringe sagen for Huslejenævnet.

Hvis Huslejenævnet vurderer, at huslejen er for høj, sættes huslejen ned med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt klagen blev indbragt.

Hvis sagen er indbragt inden for et år efter lejeaftalens indgåelse, sættes huslejen ned med tilbagevirkende kraft fra lejeaftalens begyndelse.

Hvornår kan huslejen sættes op?

Huslejen kan forhøjes i følgende tilfælde:

  • Huslejen er for lav set i forhold til de for lejemålet gældende regler
  • Lejemålet er blevet forbedret
  • Det er aftalt i lejekontrakten
     

På samme måde som lejen kan sættes ned, hvis den er for høj, kan den sættes op hvis den er for lav.

Det betyder, at hvis huslejen f.eks. er omfattet af reglerne for omkostningsbestemt leje, så kan huslejen sættes op, hvis den nuværende leje er væsentlig lavere end de rimelige omkostninger.

Derudover kan huslejen forhøjes, hvis lejemålet bliver forbedret. Huslejen forhøjes i så fald til værdien af forbedringen fratrukket sparret vedligeholdelse.

Endelig kan huslejen forhøjes, hvis det på forhånd er aftalt i kontrakten. Indtil lejelovsændringen i 2015, var det normalt, at lejekontrakter indeholdt såkaldte trappelejeklausuler, hvorefter det var fastsat, at lejen skulle stige med bestemte beløb til bestemte tidspunkter.

For lejeaftaler indgået efter den 1. juli 2015 kan sådanne trappelejeklausuler ikke gyldigt aftales. I stedet kan det aftales i kontrakten, at huslejen årligt reguleres i overensstemmelse med udviklingen i nettoprisindekset.

Hvis udlejer ønsker at forhøje huslejen, skal dette varsles over for lejer. Herefter har lejer en frist på 6 uger til at klage over lejeforhøjelsen, hvis denne ikke kan godkendes.

Manglende betaling af husleje

Hvis huslejen ikke betales til tiden, er der tale om misligholdelse af lejeaftalen.

Det er derfor en dårlig idé at lade være med at betale husleje, uanset om man som lejer mener at have et berettiget krav mod udlejer som man ønsker at modregne i huslejen.

Ligesom enhver anden form for misligholdelse, kan manglende betaling af husleje medføre, at lejeaftalen kan ophæves.

Lejeloven indeholder særlige – og komplicerede – regler om, hvilken fremgangsmåde udlejer skal anvende i tilfælde af lejers betalingsmisligholdelse.

For at blive klogere på, hvordan en lejeaftale ophæves, kan du læse mere på vores side om ophævelse af lejemål.

Kontakt os for at høre mere om betaling og opkrævning af husleje.

Få en gratis vurdering

O