Oldenburg Advokatfirma

Fremleje

Der kan i mange lejeforhold opstå et ønske om fremleje af enten hele eller dele af lejemålet.

Her på siden vil vi give et overblik over, hvilke regler der gælder ved fremleje.

Læs om de forskellige udfordringer her på siden, eller kontakt os for at få en gratis vurdering.

Hvad er fremleje?

Fremleje er den situation, hvor en lejer videreudlejer sit lejemål enten helt eller delvist til en ny lejer.

I et fremlejeforhold kaldes den oprindelige lejer for fremlejegiver, mens den nye lejer kaldes fremlejetager.

Der skelnes mellem hel og delvis fremleje.

Fremleje af hele lejemålet – eller fuldstændig fremleje – omfatter de situationer, hvor den oprindelige lejer fraflytter lejemålet for en midlertidig periode og videreudlejer hele lejemålet i denne periode.

Delvis fremleje omfatter de situationer, hvor den oprindelige lejer bliver boende i lejemålet, men videreudlejer et eller flere værelser.

Uanset hvilken type fremleje, der er tale om, består det oprindelige lejeforhold mellem lejer og udlejer fortsat.

Hvornår må man fremleje?

I praksis kan man sige, at man må fremleje, når man har fået lov af sin udlejer.

Man skal nemlig som udgangspunkt spørge sin udlejer på forhånd, inden man fremlejer sit lejemål, da man som lejer ikke må overlade lejemålet til andre.

Ifølge lejeloven er der dog visse situationer, hvor udlejer ikke kan nægte lejer at fremleje sit lejemål.

Det gælder for det første delvis fremleje, hvor lejer altid har ret til at fremleje indtil halvdelen af lejemålets beboelsesrum.

I ejendomme med 13 eller flere lejligheder har lejer desuden ret til at fremleje hele lejemålet i indtil 2 år, når lejers fravær er midlertidigt og opfylder visse betingelser.

I begge tilfælde af fremleje, skal lejer inden fremlejeaftalens begyndelse orientere udlejer om fremlejeaftalen. Derudover skal fremlejeaftaler indgås skriftligt, og der skal sendes en kopi af fremlejekontrakten til udlejer.

Spørg en advokat med speciale i lejeret

Kontakt os i dag og få en gratis vurdering af din sag.

O

Hvem har ansvaret ved fremleje?

I fremlejeforhold er der to lejeaftaler – én mellem udlejer og lejer, samt én mellem fremlejegiver og fremlejetager. Derfor opstår spørgsmålet om, hvem der er ansvarlig ofte.

Det klare udgangspunkt er dog, at hver part kun er ansvarlig over for den, de har indgået aftale med.

Dvs. at udlejer har et ansvar over for lejer, fremlejetager har et ansvar over for fremlejegiver, mens den oprindelige lejer har et ansvar over for både udlejer og fremlejetager.

Hvis fremlejetager f.eks. undlader at betale sin husleje, er det fremlejegiverens ansvar, at udlejer fortsat modtager betaling af den fulde husleje.

Og hvis udlejer opsiger eller ophæver den oprindelige lejeaftale, har dette også virkning over for fremlejetager, uanset om denne ikke har misligholdt sin fremlejeaftale.

For henholdsvis udlejer og fremlejetager har man således samme rettigheder og forpligtelser som i ethvert andet lejeforhold, mens lejeren pludselig både fungerer som lejer og udlejer på samme tid med det ansvar det medfører.

Hvilke rettigheder har man som fremlejetager?

Som fremlejetager har man som udgangspunkt samme rettigheder som enhver anden lejer over for sin udlejer, der i dette tilfælde er fremlejegiver.

Lejelovens regler om vedligeholdelse, opsigelse, fraflytning osv. finder således også anvendelse på fremlejeforhold.

Der er dog den væsentlige forskel, at fremlejetagers rettigheder til enhver tid er afhængig af det oprindelige lejeforhold mellem lejer og udlejer.

Bliver den oprindelige lejer således opsagt eller ophævet, bortfalder fremlejeaftalen ligeledes. Man kan nemlig ikke som fremlejetager opnå bedre rettigheder end den oprindelige lejer har.

Hvis man som fremlejetager bliver pålagt at fraflytte i strid med lejelovens regler om opsigelse som følge af lejerens misligholdelse, kan man efterfølgende rette et erstatningskrav mod lejeren.

Kort om afståelse og bytte

Ifølge lejeloven kan en lejer som udgangspunkt ikke overlade brugen af lejemålet til andre. Undtagelserne hertil er – udover ovenstående situationer ved fremleje – afståelse og bytte.

Ved afståelse er der tale om, at lejer fraflytter permanent og overlader lejemålet til en ny lejer.

Dette kan i ordets klassiske forstand kun lade sig gøre for erhvervslejemål.

Dog følger det af lejeloven, at en fraflyttende lejer kan overdrage lejemålet til sin tidligere ægtefælle eller en samlever, der har boet sammen med lejeren i mindst 2 år.

Ved bytte er der tale om situationer, hvor en lejer bytter lejemål med en anden lejer. Dette har man ifølge lejeloven krav på, hvis begge lejere opfylder betingelserne herfor i lejeloven.

Kontakt os for at høre mere om fremleje, afståelse eller bytte af lejemål.

Få en gratis vurdering

O