Oldenburg Advokatfirma

Fraflytning af lejemål

Fraflytning af lejemål kan give anledning til en række udfordringer, og det er derfor vigtigt, at lejelovens regler om fraflytning overholdes.

Her på siden vil vi give et overblik over, hvilke regler der gælder ved fraflytning af lejemål.

Læs om de forskellige udfordringer her på siden, eller kontakt os for at få en gratis vurdering.

Hvornår skal lejemålet fraflyttes?

Efter udløbet af opsigelsesvarslet – eller straks efter ophævelse – skal lejer fraflytte lejemålet.

Det følger af lejeloven, at det lejede skal være fraflyttet senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen.

Hvis parterne har aftalt, at lejer skal fraflytte lejemålet 14 dage inden opsigelsesvarslets udløb, skal lejer fortsat betale husleje for de sidste 14 dage.

I praksis er fraflytningstidspunktet den dag, hvor lejer overdrager nøglerne til udlejer og derved overdrager retten til lejemålet til udlejer.

Fraflytningstidspunktet anvendes til beregning af de efterfølgende frister til at indkalde til flyttesyn og fremsende fraflytningsopgørelse.

Hvis lejer fraflytter lejemålet før eller efter den aftalte dato, er det den faktiske fraflytning, der bestemmer, hvornår fristerne kan regnes fra.

Hvis lejer ikke afleverer nøgler eller ikke meddeler udlejer, at lejer er flyttet, er fraflytningstidspunktet den dag, hvor udlejer bliver bekendt med, at lejer var flyttet.

Flyttesyn og fraflytningsrapport?

Lejer skal aflevere lejemålet rengjort og i samme stand som det var i ved lejers indflytning med fradrag for den almindelige slid og ælde.

Når lejer er flyttet, kan udlejer vurderer om lejemålet skal sættes i stand, og om der eventuelt skal rettes et krav om istandsættelse mod lejer.

Hvis udlejer vil gøre et krav gældende mod lejer, skal der indkaldes til et flyttesyn, hvor parterne sammen kan gennemgå lejemålet for eventuelle mangler.

Der skal indkaldes til flyttesyn senest 2 uger efter lejers fraflytning, og lejer skal have udleveret en fraflytningsrapport i forbindelse med flyttesynet.

Reglerne om indkaldelse til flyttesyn gælder dog kun for udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed.

Uanset om der afholdes flyttesyn eller ej, skal udlejer sende en fraflytningsrapport senest 2 uger efter fraflytningstidspunktet – eller 2 uger efter flyttesynet, hvis der er afholdt sådan et, og lejer ikke skrev under på fraflytningsrapporten i forbindelse med flyttesynet.

Overholder udlejer ikke fristerne til afholdelse af flyttesyn og fremsendelse af fraflytningsrapport, bortfalder udlejers krav på lejers betaling for istandsættelse.

Udlejer kan dog fortsat gøre krav gældende, der ikke vedrører istandsættelse, f.eks. krav på manglende betaling af husleje eller erstatningskrav som følge af lejers skadevoldende handlinger.

Spørg en advokat med speciale i lejeret

Kontakt os i dag og få en gratis vurdering af din sag.

O

Hvem har ansvaret for istandsættelse?

Ved fraflytning skal lejemålet som bekendt afleveres rengjort og i samme stand som ved overtagelsen med undtagelse af forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejers vedligeholdelsespligt.

Lejemålet skal altså efter endt lejeperioden bringes i samme stand som det var i inden lejeaftalens indgåelse.

Hvem der er ansvarlig for istandsættelsen afhænger af, hvem der har vedligeholdelsespligten.

Den part der står for indvendig vedligeholdelse har således ansvaret for istandsættelse af alt, hvad der hører under den indvendige vedligeholdelse og ligeså med den udvendige.

Det kan være aftalt, at en af parterne har ansvaret for begge vedligeholdelse, eller at hver af parterne har ansvaret for enten den indvendige eller udvendige mens den anden part har ansvaret for den anden.

Det kan dog ikke aftales, at udlejer har den indvendige vedligeholdelse men at lejer er ansvarlig for istandsættelsen ved fraflytning.

Klausuler om nyistandsættelse er kun gyldige, hvis de er indgået inden den 1. juli 2015. herefter kan der kun indgås aftale om normalistandsættelse.

Parterne er hver især fortsat ansvarlige for skader, der skyldes skadevoldende handlinger, uanset hvem der har vedligeholdelsespligten i øvrigt.

Udbedring og istandsættelse

Udlejers eventuelle istandsættelseskrav er et erstatningskrav.

Udlejer kan derfor kun gøre kravet gældende, hvis udlejer reelt lider et tab som følge af lejers manglende vedligeholdelse.

Det indebærer i første omgang, at udlejer skal foretage det påberåbte istandsættelse.

Kravet kan dog også gøres gældende, hvis manglende istandsættelse medfører, at lejemålet efterfølgende kun kan lejes ud til en lavere pris – eller hvis lejemålet efterfølgende sælges og lejemålets stand har indflydelse på salgsprisen.

Lejer har som udgangspunkt krav på selv at foretage istandsættelse af lejemålet ved fraflytning.

Hvis lejer på baggrund af egen istandsættelse kan overdrage lejemålet uden mangler, kan udlejer ikke gøre et istandsættelseskrav gældende.

Har parterne indgået aftale om, at lejer kunne foretage ændringer i lejemålet, kan udlejer kun kræve lejemålet retableret, hvis det blev oplyst samtidig med udlejers tilladelse til at foretage ændringer.

Lejer må kun fjerne forbedringer i lejemålet, hvis lejemålet bringes i samme stand som det var i ved overtagelsen.

Tilbagebetaling af depositum

Hvis lejer i forbindelse med indflytning, har indbetalt et depositum, står dette til sikkerhed for udlejers eventuelle istandsættelseskrav.

Viser det sig, at det indbetalte depositum overstiger udlejers istandsættelseskrav, har lejer krav på at få udbetalt det overskydende depositum.

Det samme gøre sig gældende, hvis kravet er bortfaldet som følge af manglende overholdelse af fristerne til at fremsende fraflytningsrapport.

Der findes ingen regler i lejeloven om, hvornår depositummet seneste skal tilbagebetales til lejer, men det bør gøres snarest efter, at det er afklaret, hvilket beløb lejer har krav på.

Lejer kan ikke påberåbe sig at bo depositummet op i opsigelsesperioden. Det kan lejer derimod, hvis der er indbetalt forudbetalt leje.

Hvis lejer mener at have et tilgodehavende på depositum hos udlejer, kan lejer indbringe en sag for Huslejenævnet.

Kontakt os for at høre mere om fraflytning.

Få en gratis vurdering

O