Oldenburg Advokatfirma

Lejeret

Hjælp til sager om lejebolig

Lejeretten adskiller sig fra den øvrige aftale- og kontraktret fordi den handler om folks hjem. Dette har både betydning for den måde reglerne er udformet på samt hvordan de skal fortolkes. Det er både som lejer og udlejer vigtigt, at man overholder reglerne på området, da ganske små fejl kan have stor betydning.

Advokat med speciale i lejeret

Hos Oldenburg Advokatfirma er vi specialister inden for lejeretten. Vi kan guide  vores klienter gennem junglen af regler og sikre den bedste løsning. Vi har erfaring fra begge sider af bordet, hvilket vi mener giver den mest komplette rådgivning. 

Vores bistand omfatter

Skal vi også vinde din sag?

Fortæl os om din hovedpine.

Så klarer vi resten.

Værd at vide om lejeret

Ingen pligt

Ligesom de fleste andre aftaler, kan lejeaftaler også indgås uden, at der udarbejdes en egentlig kontrakt. Der er som udgangspunkt ikke pligt til at udarbejde en lejekontrakt, men det vil som oftest være en rigtig god idé.

 

Kan kræves

Den ene part kan altid kræve, at der udarbejdes en kontrakt, og så bliver den anden part nødt til at indfinde sig med dette. Hvis der ikke er lavet en kontrakt, er parternes aftale afgrænset af Lejelovens almindelige regler.

Ufravigelighed

Som udgangspunkt, ja. Der findes dog en række vilkår i Lejeloven, som man ikke kan fravige i en lejekontrakt. Vilkår der strider imod disse præceptive regler i Lejeloven er man derfor ikke bundet af, selvom man har skrevet under på noget andet i kontrakten.

 

Urimelighed

Derudover finder Aftalelovens bestemmelser om urimelighed i visse aftaleforhold naturligvis også anvendelse. Hvis man anvender såkaldte typeformularer er der desuden nogle særlige regler, der bestemmer hvor visse vilkår skal anføres for at være gyldige.

Ophævelse

Udlejer kan ikke bare frit smide lejer ud af et lejemål. Som udgangspunkt kan aftalen ophæves, hvis lejer misligholder sine forpligtelser. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis lejer ikke betaler sin husleje.

 

Opsigelse

Udlejer kan i øvrigt opsige en lejeaftale, hvis udlejer selv ønsker at bo i lejemålet eller hvis lejer bor i udlejers bolig. Derudover kan udlejer opsige aftalen, hvis har har en rimelig grund til det.

Intet loft

Så meget der skal til for at dække udlejers udgifter. Når lejer fraflytter skal lejemålet sættes i samme stand som lejemålet var i inden lejer flyttede ind. Det indbetalte depositum er ikke en øvre grænse for, hvad der kan kræves.

 

Udlejers pligter

I mange lejeforhold gælder der særlige regler for indkaldelse til flyttesyn, udarbejdelse af fraflytningsrapport samt fremsendelse af krav på betaling. Hvis disse regler ikke overholdes, bortfalder udlejers krav på betaling for istandsættelse.

Huslejenævnet

Når der opstår tvister mellem lejer og udlejer, afgøres disse ikke af de almindelige domstole, men i stedet af enten Huslejenævnet eller Boligretten. Huslejenævnet er en klageinstans, hvor lejer kan indbringe sager om f.eks. huslejens størrelse og istandsættelseskrav.

 

Boligretten

Boligretten er en del af de almindelige domstole, og fremgangsmåden ved sager i Boligretten forløber stort set som en almindelig civil retssag. I Boligretten behandles alle de sager, der ikke kan behandles af Huslejenævnet, f.eks. sager om opsigelse og ophævelse.

Vil du have et gratis råd?

Fortæl os, hvad du gerne vil høre nærmere om og hvornår du har tid. Så kontakter vi dig for en vurdering af din sag. Helt uden beregning.

O

Arbejdsområder

Det er nemt.

Bare fortæl os om din udfordring.

Så gør vi det beskidte arbejde.