Oldenburg Advokatfirma

Tvangsauktion

Hvis du har sikkerhed for din gæld i din skyldners aktiver, kan du begære disse solgt på tvangsauktion.

Tvangsauktioner kan gennemføres over en lang række af forskellige aktiver, herunder bl.a. huse, biler og dyre møbler.

Læs med nedenfor og bliv klogere på, hvilke regler der gælder, eller kontakt os for at få en gratis vurdering fra en inkassoadvokat.

Hvad er tvangsauktion?

En tvangsauktion er et tvangssalg via auktion.

Tvangsauktion er en kreditors mulighed for at opnå fyldestgørelse ved salg af et aktiv, som kreditoren har rettighed over.

Kreditors rettighed kan enten være stiftet som en panteret eller et udlæg i fogedretten.

Du kan læse mere om, hvordan man foretager udlæg i et aktiv her.

På en tvangsauktion opgør samtlige rettighedshavere det krav, de har sikkerhed for.

Når et aktiv sælges på tvangsauktion får kreditorerne betaling for deres krav i den rækkefølge, der følger af prioritetsordenen.

Udgangspunktet for prioritetsordenen er “først i tid, bedst i ret”. Den kreditor, der fik sikkerhed i aktivet først, står derfor først i prioritetsordenen, og får således betaling af sit krav først.

Hvis der herefter er flere penge tilbage, går man videre til næste kreditor i prioritetsordenen osv.

Kreditorer, der ikke får dækning, mister deres rettigheder til aktivet.

Når man køber et aktiv på tvangsauktion, køber man således aktivet fri for restgæld og kreditorer.

Tvangsauktion kan afholdes over en række af forskellige aktiver, herunder f.eks. fast ejendom, køretøjer, løsøre osv.

Hvem kan begære en tvangsauktion?

Tvangsauktion kan begæres af enhver, der har sikkerhed i et aktiv i form af enten pant eller udlæg.

Auktioner over fast ejendom kan begæres af kreditorer, der har en tinglyst ret over ejendommen.

Der kan først begæres tvangsauktion over løsøre, når kreditoren har fået det pågældende aktiv i sin besiddelse.

En kreditor kan begære tvangsauktion over et aktiv, uanset hvilket nummer man er i prioritetsordenen.

Men hvis en efterstillet kreditor begærer et aktiv solgt på tvangsauktion, hæfter man for, at de foranstående kreditorer får dækket deres omkostninger ved behandling af auktionen.

Derfor er det oftest kun den øverst prioriterede kreditor, der begærer et aktiv solgt på tvangsauktion.

Det vil f.eks. som oftest være realkreditinstituttet, der begærer auktion over fast ejendom.

Man kan se prioritetsordenen over bl.a. fast ejendom og køretøjer på tinglysning.dk.

Spørg en advokat med speciale i inkasso

Kontakt os i dag og få en gratis vurdering af din sag.

O

Hvordan gennemføres en tvangsauktion over fast ejendom?

En tvangsauktion indledes med, at en af kreditorerne indleverer en begæring om tvangsauktion til fogedretten.

Herefter indkaldes skyldneren til et møde, hvor skyldneren orienteres om virkningerne af auktionen og det videre forløb.

Der vil i den efterfølgende periode oftest blive forsøgt fundet en løsning på enten skyldners betaling eller salg af ejendommen i fri handel.

Findes der ikke en løsning, udarbejdes en salgsopstilling af ejendommen og der berammes en dato for auktionen.

Tvangsauktionen annonceres i Statstidende og på internettet således, at interesserede købere kan se, hvornår auktionen finder sted.

Selve auktionen gennemføres hos fogedretten i den retskreds, hvor ejendommen befinder sig.

Her vil fogeden først konstatere hvem der er mødt. Kreditorerne får mulighed for at opgøre deres krav, og salgsopstillingen gennemgås.

Fogeden opgør det samlede beløb, der skal betales ud over budsummen – størstebeløbet, auktionsafgift og en tinglysningsafgift.

Herefter påbegyndes budprocessen, og de fremmødte kan byde på ejendommen.

Startbuddet kan være et hvilket som helst beløb, som nogen er villig til at byde på ejendommen.

Fogeden bestemmer hvad de efterfølgende mindstebud skal være, og auktionen fortsætter herefter indtil der ikke kommer flere overbud.

Hvis kreditor eller skyldner ikke er tilfredse med højeste bud, kan der begæres en ny tvangsauktion.

En ny eventuel ny auktion starter på højeste bud ved den første auktion, men forløber ellers på samme vis.

Kan en tvangsauktion afværges?

Ja, hvis gælden betales.

Helt frem til tvangsauktionens afholdelse, kan skyldneren afværge auktionen ved at indfri gælden.

Det er meget almindeligt, at auktioner aflyses i sidste øjeblik, fordi skyldneren når at skrabe penge sammen til at betale.

Derfor er begæring af tvangsauktion et effektivt pressionsmiddel for en kreditor, der har penge til gode.

Kontakt os for at høre mere om begæring og afholdelse af tvangsauktioner.

Få en gratis vurdering

O