Oldenburg Advokatfirma

Få en gratis advokat med fri proces

Find ud af, om du kan få en gratis advokat med fri proces til at føre din sag, uanset om du selv skal anlægge en retssag eller der er blevet anlagt en sag mod dig.

Når man er involveret i en civil retssag, skal der som regel afholdes nogle omkostninger til en advokat.

Derudover kan man, hvis man taber sagen, blive pålagt også at betale modpartens advokatomkostninger. Det kan derfor være en dyr fornøjelse at være involveret i en civil retssag i Danmark.

Der findes dog nogle muligheder for at få disse omkostninger dækket af enten sit forsikringsselskab eller af staten.

I dette indlæg gennemgår vi reglerne for fri proces, hvor staten dækker omkostningerne.

Du kan læse om retshjælpsforsikring, hvor forsikringen betaler, lige her.

Hvem kan få fri proces?

Hvis du har begrænsede økonomiske midler, kan du opnå fri proces. Det betyder, at staten betaler dine omkostninger til egen advokat, samt eventuelt til modpartens advokat.

Inden du ansøger, skal du undersøge om du har en retshjælpsforsikring, der dækker. Du kan nemlig ikke få fri proces, hvis sagen kan dækkes af forsikringen. Heller ikke selvom du opfylder betingelserne i øvrigt.

De økonomiske betingelser for at vurderes på baggrund af husstandens samlede indkomst. I 2022 må en enlig ansøger have en årlig indtægt på maksimalt 348.000 kr. Hvis du bor sammen med din kæreste eller ægtefælle må jeres samlede årlige indtægt maksimalt være 442.000 kr.

Har du hjemmeboende børn under 18 år, forhøjes beløbene med 60.000 kr. for hvert barn.

Vurderingen foretages på baggrund af indtægten i det forrige hele kalenderår. Hvis du ansøger i 2022, skal du altså indsende din årsopgørelse for 2020 som dokumentation.

Hvilke sager kan føres med fri proces?

Det er som udgangspunkt kun civile retssager, der kan bevilges fri proces til.

Sager, der enten behandles – eller kan behandles – ved en administrativ myndighed eller et privat klagenævn, er derfor ikke omfattet.

Det betyder at der ikke kan opnås fri proces til sager, der behandles ved bl.a. huslejenævnet, Familieretshuset eller Ankestyrelsen.

Straffesager er heller ikke omfattet.

Det er derimod både civile sager, der behandles i byretten og i landsretten. Hvis man har fået bevilget fri proces til en byretssag, som man har fået fuldt ud medhold i, vil man automatisk også have fri proces til behandling af landsretssagen.

Har man derimod ikke fået fuldt ud medhold i byretten, skal der ansøges på ny for landsretssagen.

Derudover er det en betingelse, at der er rimelig grund til at føre sagen. Det er altså ikke bare enhver sag, der kan føres med fri proces. Der skal være en rimelig grund til at føre sagen.

Hvad der skal forstås med rimelig grund, er der tale om en konkret vurdering af den enkelte sag. Der tages ved denne vurdering hensyn til sagens betydning for ansøgeren samt udsigterne til at ansøgeren vil få medhold i sagen.

Hvordan ansøger man om fri proces?

Du søger om fri proces hos Civilstyrelsen.

På deres hjemmeside findes en digital selvbetjeningsløsning, som du skal bruge, når du søger. Heri vil du blive bedt om samtlige relevante oplysninger til brug for behandlingen af din ansøgning.

Til brug for ansøgningen skal du have forberedt følgende:

  • Årsopgørelse for dig selv og din eventuelle samlever
  • Oplysninger om, hvorvidt du har en retshjælpsforsikring
  • Oplysninger om din modparts navn og adresse
  • Oplysninger om sagsfremstilling, anbringender og påstande du vil gøre gældende i sagen
  • Oplysninger om din modparts stillingtagen i sagen
  • Eventuelle relevante bilag til brug for sagen

I særlige tilfælde kan Civilstyrelsen give dispensation for benyttelse af selvbetjeningen. Dette skal du dog afklare med Civilstyrelsen inden du ansøger.

Hvis du er repræsenteret af en advokat, kan du få din advokat til at indlevere ansøgningen på dine vegne.

Det er vigtigt, at man ansøger i så god tid som muligt, da der er flere måneders sagsbehandlingstid hos Civilstyrelsen. Er din sag af hastende karakter, kan du dog anmode om, at sagen hastebehandles.

Hvis du vil vide mere om, hvorvidt du kan få din sag dækket af fri proces, kan du kontakte os her.

Spørg en advokat med speciale i retssager

O

Få en gratis vurdering