Oldenburg Advokatfirma

Alt du skal vide om den nye lejelov

Den 1. juli 2022 trådte den nye lejelov i kraft. Her er alt du skal vide om den nye lejelov og hvilken betydning ændringen af lejeloven har for dig, uanset om du er lejer eller udlejer.

Hensigten med ændringen har været at præcisere og forenkle der gælder inden for lejeretten, og som i mange år har givet anledning til adskillige uenigheder mellem lejere og udlejere.

Da lejeloven senest blev ændret tilbage i 2015, var det første gang i mere end 70 år, at loven blev ændret. Denne gang er der kun gået 7 år, og der er derfor heller ikke tale om en lige så gennemgribende forandring som i 2015.

Formålet med denne nye lejelov er nemlig at skabe en mere simpel samling af de bestemmelser, som både lejere og udlejere skal kende til, når de opererer inden for lejerettens område.

Læs med nedenfor og bliv klogere på nogle af de væsentligste ændringer.

Hvis du har spørgsmål til lejelovens regler, er du velkommen til at kontakte os.

Sammenskrivning af tidligere love

Den nye lejelov er en sammenskrivning af den tidligere lejelov og den tidligere boligreguleringslov, der herefter er udgået og ikke længere finder anvendelse.

Det betyder, at samtlige bestemmelser fra både den tidligere lejelov og boligreguleringsloven er samlet i én samlet lov.

Samtidig er der dog blevet oprettet en ny lov under navnet lov om boligforhold.

Vi har derfor ikke fået færre lejelove end vi havde før, men der er forsøgt at dele lovene op i en lejelov, der vedrører forholdet mellem lejer og udlejer, samt en lov om boligforhold, der vedrører bestemmelser af mere myndighedsrelevant karakter.

Derudover finder erhvervslejeloven og almenlejeloven fortsat anvendelse.

Nye paragrafnumre

Med den nye lejelov har stort sæt samtlige bestemmelser fået nye paragrafnumre.

Dette skyldes naturligvis, at den nye lejelov er en sammenskrivning af den tidligere lejelov og boligreguleringsloven som omtalt ovenfor.

Men det betyder altså også, at bestemmelser om bl.a. opsigelse, ophævelse osv. har fået nye paragrafnumre. Derfor er det særligt vigtigt, at man som udlejer er opmærksom på at få ændret sine standardbreve om f.eks. påkrav, opsigelse og ophævelse.

Den nye lejelov medfører naturligvis også, at der må komme en ny Typeformular A10 (læs mere om denne nedenfor).

Det er derfor en god idé, at man læser den nye lejelov igennem, og sætter sig grundigt ind i, hvor de pågældende bestemmelser nu befinder sig.

Flere ufravigelige bestemmelser

Lejeloven har altid været kendt (og berygtet) for at indeholde en lang række ufravigelige – også kaldet præceptive bestemmelser. Dvs. vilkår der ikke kan fraviges, uanset om parterne i øvrigt er enige herom.

Med den nye lejelov er endnu flere af lejelovens regler gjort ufravigelige.

Det gælder bl.a. bestemmelser om varsling af istandsættelsesarbejder.

Det vil fremgå i slutningen af hvert kapitel i lejeloven, hvilke bestemmelser, der er ufravigelige.

Bedre vilkår for fremlejetager

Som fremlejetager får man med den nye lejelov bedre vilkår end, hvad der var tilfældet efter den tidligere lejelov.

Det er bl.a. blevet vedtaget, at fremlejetager ikke længere kan opkræves mere i forudbetalt leje, end hvad der svarer til længden af opsigelsesvarslet.

Da mange fremlejeaftaler indeholder et opsigelsesvarsel på 1 måned, kan der i disse tilfælde ikke kræves mere en 1 måneds leje i forudbetalt husleje.

Derudover er der indsat en frist på 6 uger efter fraflytning til afregning af fremlejetagers depositum. Overholdes fristen ikke, kan fremlejegiver straffes med en bøde.

Endelig har udlejeren fået både ret og pligt til at ophæve en lejer (fremlejegiver) som misligholder sine forpligtelser over for fremlejetager.

Fri lejefastsættelse

Det er blevet præciseret, hvilke ejendomme, der kan benytte sig af fri lejefastsættelse.

Der er overordnet set tage om en videreførelse af, hvad der tidligere gjaldt for fri lejefastsættelse, men det er nu fastslået i en samlet bestemmelse i loven.

Vedligeholdelse

Det er med den nye lejelov forsøgt præciseret, hvad der er omfattet af begrebet til vedligeholdelse.

Bl.a. er det præciseret, at den indvendige vedligeholdelse omfatter behandling af gulve og ikke kun lakering af gulve som hidtil.

Ny typeformular

Som tidligere beskrevet medfører den nye lejelov og de nye paragrafnumre naturligvis også, at der skal indføres en ny typeformular.

Den nye typeformular vil formentlig få navnet Typeformular A 10. udgave (A10) og vil erstatte den nuværende typeformular A 9. udgave (A9)

Selvom den nye lejelov allerede er trådt i kraft den 1. juli 2022, så forventes den nye typeformular først at blive indfør den 1. september 2022. Indtil denne dato er lejere og udlejere derfor nødsaget til fortsat at anvende typeformular A9.

Lejeaftaler der er indgået inden den 1. september 2022 på typeformular A9 vil fortsat være gyldige efter den 1. september 2022, selvom kontrakten vil henvise til bestemmelser, der ikke længere findes i lejeloven.

Faktisk kan man anvende den gamle typeformular A9 helt frem til den 31. december 2022.

Fra den 1. januar 2023 kan man dog ikke længere gøre brug af typeformular A9. Benytter man sig alligevel af en ugyldig typeformular vil det medføre, at vilkår der strider mod lejelovens nugældende regler kan tilsidesættes som ugyldige.

EDIT: Download en gratis version af den nye Typeformular A 10. udgave.

Hvis du har et spørgsmål til den nye lejelov, eller til lejeret generelt, er du velkommen til at kontakte os her.

Spørg en advokat med speciale i lejeret

O

Få en gratis vurdering